αιχμηρή βιδα τσιμεντοσανίδας με κεραμικη επικάλυψη

αιχμηρή βιδα τσιμεντοσανίδας με κεραμικη επικάλυψη