ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  • Τι είναι και γιατί είναι σημαντικά;
  • Τι περιλαμβάνουν;
  • Ασφάλεια & πρόληψη
  •   

Γιατί είναι σημαντικά;

εξοπλισμός ατομικής εργασίας

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας, είτε αυτή εντάσσεται σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο είτε όχι, κάθε άνθρωπος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι πιθανών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλειά του αλλά και των υπολοίπων. Καθώς όλοι επιδιώκουμε να δραστηριοποιούμαστε σε ένα περιβάλλον με ελάχιστους κινδύνους, οφείλουμε να εφαρμόζουμε και τις αντίστοιχες μεθόδους εξάλειψης αυτών. Για αυτό δημιουργήθηκαν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), που μας επιτρέπουν ως ένα βαθμό να συνυπάρχουμε με τους κινδύνους, χωρίς να τους εξαλείφουν ολοκληρωτικά.

Τι περιλαμβάνουν;

ατομική προστασία στην εργασία

Στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας ανήκει το σύνολο των εξαρτημάτων που μπορεί ο χρήστης να φέρει για την προστασία του από μια σειρά κινδύνων κατά την εργασία του. Η κατηγοριοποίησή τους συνηθίζεται να γίνεται πρωτίστως με βάση το μέρος του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο προορίζονται να προστατέψουν και δευτερευόντως με βάση το είδος του κινδύνου.

Προστασία κεφαλής: Ιδιαίτερα σε εργοτάξια του κατασκευαστικού και βιομηχανικού κλάδου, το κράνος αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ατομικής προστασίας. Παρόλο που ορισμένοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η χρήση κράνους περιορίζει την άνεσή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους, εντούτοις το κράνος αποτελεί βασικό μέσο προστασίας της κεφαλής από πτώσεις αντικειμένων, αλλά και από πτώση του ίδιου του εργαζόμενου.

Προστασία ματιών: Η προστασία των ματιών επιτυγχάνεται με διάφορα είδη γυαλιών και προσωπίδων. Με τη χρήση τους επιδιώκουμε να προστατευτούμε από πιθανά εκτινασσόμενα σταγονίδια, σωματίδια, σπινθήρες, ακτινοβολίες, θερμότητα, ατμούς ακόμα και ερεθιστικές ή καυστικές για τους οφθαλμούς ουσίες. Ιδανικά τα γυαλιά θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο μέρος του οπτικού πεδίου του χρήστη.

Προστασία της ακοής: Μέτρα προστασίας της ακοής από υψηλής έντασης ήχους λαμβάνονται ιδιαίτερα από εργαζόμενους στη βιομηχανία ή χειριστές θορυβωδών μηχανημάτων. Δεν είναι όμως μόνο η ένταση του ήχου που λαμβάνεται υπ’ όψιν για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων και μέσων προστασίας. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν η απόσταση από την ηχητική πηγή, η διάρκεια του ήχου αλλά και η συχνότητά του. Συνεπώς, βασικός εξοπλισμός για την προστασία από τις υψηλές εντάσεις είναι οι διαφόρων τύπων ωτοασπίδες και ωτοβύσματα, που επιφέρουν μείωση των ήχων σε ασφαλή επίπεδα για τον άνθρωπο.

Προστασία των αναπνευστικών οδών: Η προστασία των αναπνευστικών οδών και κατ’ επέκταση και των πνευμόνων, γίνεται συνήθως με τη χρήση διαφόρων τύπων μασκών ή αναπνευστικών συσκευών, κατάλληλων για τον έλεγχο της ροής και το φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα. Ανάλογα με το είδος της εργασίας, οι μάσκες επιλέγονται με κριτήρια, όπως την επαρκή παροχή οξυγόνου στον χρήστη και την αποτροπή της εισπνοής αιωρουμένων σωματιδίων και τοξικών αερίων κατά περίπτωση.

Προστασία χεριών: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν παρέχουν όλα τα γάντια τον ίδιο βαθμό προστασίας και δεν ενδείκνυνται οπωσδήποτε για ταυτόχρονη προστασία από πολλούς κινδύνους. Για την επιλογή των ανάλογων γαντιών συνήθως εφαρμόζονται κριτήρια, όπως η φύση της εργασίας, η συχνότητα και ο βαθμός έκθεσης στον κίνδυνο. Ενίοτε τα γάντια δεν παρέχουν μόνο προστασία έναντι συγκεκριμένων κινδύνων αλλά επιπλέον βελτιώνουν την επαφή με αντικείμενα δύσκολα στη μεταχείριση.

Προστασία ποδιών: Για την προστασία των ποδιών έχουν αναπτυχθεί από έμπειρους και εξειδικευμένους παραγωγούς ολοκληρωμένες σειρές υποδημάτων ασφαλείας, ικανών να παρέχουν προστασία από κινδύνους, όπως η πτώση αντικειμένων, η διάτρηση των πελμάτων, η ολίσθηση, οι χημικές προσβολές, η τριβή (γδαρσίματα), η θερμότητα, το ψύχος, η υγρασία, τα ηλεκτρικά φορτία κ.α. Τα υποδήματα ασφαλείας μπορούν, πέραν της προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων, να παρέχουν επιπλέον άνεση κατά το βάδισμα αλλά και την παρατεταμένη ορθοστασία μέσω του ειδικού σχεδιασμού τους.

Προστασία από πτώσεις: Η εργασία σε ύψος υποστηρίζεται με εξαρτήματα ειδικών προδιαγραφών και παράγονται από υλικά επίσης συγκεκριμένων προδιαγραφών. Τα εξαρτήματα αυτά συνίστανται από ειδικούς ιμάντες, γάντζους, σχοινιά και ζώνες.

Προστασία από κινούμενα οχήματα: Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μεταξύ κινούμενων οχημάτων οφείλουν, για την αποφυγή ατυχημάτων, να φορούν ενδύματα, τα οποία τους καθιστούν ευδιάκριτους ακόμα και σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα μέσα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι γιλέκα ασφαλείας έντονου χρώματος, όπως κίτρινου ή πορτοκαλί, παράλληλα με άλλα μέσα ή εξαρτήματα που ανακλούν το φως.

Ασφάλεια & πρόληψη

γιλέκα ασφάλειας γιλέκα ασφάλειας

Η υπεύθυνη ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων γίνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες σε θέματα ασφάλειας, συνδυαστικά με πιστοποιημένα και με ευκρινή σήμανση CE Μέσα Ατομικής Προστασίας, που υπόκεινται σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης. Αποτελούν βασικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν και λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία εκτίμησης και αντιμετώπισης κινδύνων σε χώρους εργασίας.