ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

  • Τι είναι η εξωτερική θερμομόνωση
  • Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
  • Πώς κατασκευάζεται
  • Πού χρησιμοποιείται

Τι είναι η εξωτερική θερμομόνωση;

τι είναι εξωτερική θερμομόνωση

Μέσα στα τελευταία χρόνια, την ίδια περίοδο με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, αποφασίστηκε μια σημαντική αλλαγή στον καθιερωμένο, ως τότε, τρόπο δόμησης. Η αλλαγή αυτή, η οποία θεσμοθετήθηκε και με συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, αφορά στη θερμομόνωση των κτιρίων με μια πιο συνολική προσέγγιση ως προς τα οφέλη και τη σωστή εφαρμογή της.

Σήμερα, η έννοια της εξωτερικής θερμομόνωσης των κτιρίων αποτελεί κοινό τόπο μεταξύ κατασκευαστών, συνεργείων και ιδιωτών, συνυφασμένη με τη σωστή θωράκιση των κτιρίων (παλιών και νέων) έναντι του προβλήματος της άσκοπης ενεργειακής κατανάλωσης και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων για θέρμανση και ψύξη.

Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης

Η εξωτερική θερμομόνωση διαθέτει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. «Ντύνοντας» ουσιαστικά ένα κτίριο εξ ολοκλήρου, εκμηδενίζονται οι απώλειες ενέργειας και το φαινόμενο της θερμογέφυρας που ευνοούσε την ανάπτυξη μυκήτων (μούχλας) στους εσωτερικούς χώρους, καθιστώντας τους ανθυγιεινούς και επιβλαβείς για την υγεία μας.

Πώς κατασκευάζεται

κατασκευή θερμοπρόσοψης κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης

Η θερμοπρόσοψη κατασκευάζεται με ένα πλήρες αλλά παράλληλα απλό σύστημα υλικών, το οποίο αποτελείται από ειδική τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα για τη συγκόλληση και επίχριση (με ταυτόχρονο εγκιβωτισμό υαλοπλέγματος) των θερμομονωτικών πλακών, βύσματα στερέωσης (όπου αυτά απαιτούνται), τις θερμομονωτικές πλάκες και τέλος την ειδική έτοιμη πάστα σοβά (ακρυλικής, σιλοξανικής, σιλικονούχας κ.ο.κ βάσης).

Πού χρησιμοποιείται

που χρησιμοποιείται η θερμοπρόσοψη

Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης απευθύνονται ουσιαστικά στο σύνολο του κτιριακού εξοπλισμού καθώς εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη ή θέρμανση μιας κατασκευής. Η παγκόσμια ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης και για βελτίωση της ποιότητας ζωής εντός των χώρων εργασίας και κατοικίας οδηγούν τα περισσότερα κράτη του κόσμου να προχωρούν σε θεσμικές αλλαγές όσον αφορά του κανόνες κατασκευών με έναν από τους βασικότερους πυλώνες να αποτελεί η επαρκής μόνωση τους.